Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2013

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ

Πρωϊνή προσευχή

ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Βασιλεύ ουράνιε

Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, 
το Πνεύμα της αληθείας 
ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών 
ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, 
ελθέ και σκήνωσον εν ημίν 
και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος 
και σώσον αγαθέ, τας ψυχάς ημών. Αμήν.

Πάτερ ἡμῶν

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,·
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
ἀμην

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013


Δύο διδακτικές ἱστορίες ἀπό τό Γεροντικό. Ἡ ἁξία τῆς ἐλεημοσύνης


ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ : ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


Αγνή Παρθένε Δεσποινα

Ακούστε το Εδώ!

ΑΣΠΙΛΕ ΑΜΟΛΥΝΤΕ

Ακούστε το Εδώ!

Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2013

Διάφορα Απολυτίκια

Τη Υπερμάχω
Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια, Ως λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια.  Αναγράφω Σοι η πόλις Σου, Θεοτόκε.  Αλλ' ως έχουσα το κράτος απροσμάχητον, Εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον ίνα κράζω Σοι· Χαίρε, Νύμφη Ανύμφευτε.

Αγίου Νικολάου 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Αγίου Γεωργίου 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτὴς καὶ τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστής, ἀσθενούντων ἰατρός, βασιλέων ὑπέρμαχος, Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρεσβεῦε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχὰς ἠμῶν.

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ  Παρασκευή  της  Διακαινησίμου
Ο ναός  σου  Θεοτόκε  ανεδείχθη  παράδεισος,  ως  ποταμούς  αειζώους  αναβλύζων  ιάματα  ώ  προσερχόμενοι  πιστώς,  ως  Ζωοδόχου  εκ  Πηγής,  ρώσιν  αντλούμεν,  και  ζωήν  την  αιώνιον,  πρεσβεύεις  γαρ  συ  τω  εκ  σου  τεχθέντι,  Σωτήρι  Χριστώ,  σωθήναι  τας  ψυχάς  ημών.

Αγίου Γρηγόριου Θεολόγου 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
«Ὁ ποιμενικὸς αὐλὸς τῆς θεολογίας σου, τὰς τῶν ῥητόρων ἐνίκησε σάλπιγγας· ὡς γὰρ τὰ βάθη τοῦ Πνεύματος ἐκζητήσαντι, καὶ τὰ κάλλη τοῦ φθέγματος προσετέθη σοι. Ἀλλὰ πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, Πάτερ Γρηγόριε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.»

Μεγάλου Βασιλείου 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου, ὡς δεξαμένην τὸν λόγον σου, δι' οὗ θεοπρεπῶς ἐδογμάτισας, τὴν φύσιν τῶν ὄντων ἐτράνωσας, τὰ τῶν ἀνθρώπων ἤθη κατεκόσμησας. Βασίλειον ἱεράτευμα, Πάτερ Ὅσιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΕΛΕΝΗΣ
Τοῦ Σταυροῦ σου τὸν τύπον ἐν οὐρανῷ θεασάμενος, καὶ ὡς ὁ Παῦλος τὴν κλῆσιν οὐκ ἐξ ἀνθρώπων δεξάμενος, ὁ ἐν βασιλεῦσιν, Ἀπόστολός σου Κύριε, Βασιλεύουσαν πόλιν τῇ χειρὶ σου παρέθετο· ἣν περίσωζε διὰ παντὸς ἐν εἰρήνη, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε.

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Χρυσόστομου 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Άγιος Αρσένιος 08 ΜΑΙΟΥ
Ἀπολυτίκιον.Ἦχος πλ. α'. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Τῶν τερπνῶν ἀπανέστης ἐμφρόνως Ὅσιε, χρηματισθεῖς οὐρανόθεν ὡς Ἀβραὰμ ὁ κλεινός, καὶ Ἀγγέλων μιμητής, ὤφθης τῷ βίῳ σου, λόγω ἐμπρέπων πρακτικῶ, καὶ σοφία ἀληθεῖ, Ἀρσένιε θεοφόρε. Καὶ νῦν ἀπαύστως δυσώπει, ἐλεηθήναι τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν.

Έναρξη Λειτουργίας Εκκλησιαστικού Βιβλιοπωλείου

Βιβλιοπωλείο
Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πολεμιδιών
Κοντά μας θα βρείτε
Λειτουργικά και εκκλησιαστικά βιβλία καθώς και διάφορα βιβλία θρησκευτικής, ηθικής και πνευματικής οικοδομής.
Εικόνες
Κομποσκοίνια
Σταυρουδάκια
Σφραγίδες για την παρασκευή προσφόρων
Εκκλησιαστικό Οίνο
Καρβουνάκια
Θυμίαμα
Κανδήλες για τούς τάφους των κεκοιμημένων καθώς και ανταλλακτικά των κανδήλων
Παραφινέλαιο
Άλλα εκκλησιαστικά είδη
Διάφορα είδη ατομικής χρήσεως (Βότανα για τσάι, μέλι κ.α.)
Για περισσότερες πληροφορίες ή για εξυπηρέτηση άλλων ωρών εκτός των καθορισμένων παρακαλούμε να αποτείνεστε στον Πρωτοπρεσβύτερο Στυλιανό Κωνσταντίνου στο
τηλ. 99662761

και στον Στυλιανό Στέλιου στο τηλ. 99486128
Ελαφρυά Έκδοση
Λήψη Εφαρμογής Android Android App